Organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych

Z oceny zdarzeń pożarowych wiadomo, że sam fakt alarmu pożarowego wywołuje wśród ludzi stany zdenerwowania, psychozę strachu i paniki, które w większym skupisku ludzi rozprzestrzeniają się i mogą doprowadzić do tragicznych skutków. Postawy ludzkie wobec zagrożenia w czasie pożaru są bardzo zróżnicowane, a reakcje ludzi mogą wyrażać się w różny sposób. Pożar jest zawsze silnym stresem modyfikującym zachowanie ludzkie. Zachowanie się ludzi wewnątrz budynku podczas pożaru ma często decydujące znaczenie dla efektów samo ratowania się zagrożonych ludzi i sprawny przebieg ewakuacji. Znajomość reakcji pojedynczego człowieka i zbiorowości, zachowanie się w obliczu czynników oddziaływania pożaru oraz wiedza o prawidłowościach tych zachowań, powinna być przydatna do celów kształtowania organizacji skutecznej ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie niebezpieczne zjawisko może wystąpić w przypadkach przeprowadzenia nagłej ewakuacji ludzi, wynikającej z bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego spowodowanego pożarem, bądź na skutek gwałtownego rozprzestrzeniania się dymów i gazów pożarowych. Bodźce zewnętrzne, a zwłaszcza dym, płomienie, wysoka temperatura, działanie toksyczne, powodują znaczne osłabienie odporności psychicznej.  Panika zawsze pogarsza sytuację, zwiększając w warunkach pożaru przede wszystkim ryzyko dla życia i zdrowia ludzi, nie tylko tych, którzy jej ulegli.

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Powinien także powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Przez organizację ewakuacji należy rozumieć zespół przedsięwzięć (szkoleń, ćwiczeń) mający na celu wyrobienie prawidłowych nawyków i zachowań u ludzi przebywających w danym obiekcie, które pozwolą skrócić czas jej trwania do minimum gwarantującego bezpieczne opuszczenie zagrożonego budynku lub jego części.

W ramach organizacji praktycznych ćwiczeń ewakuacji oferujemy :

Ramowy przykład scenariusza ćwiczeń

 tabela3

Pobierz dokument

tabela4

Pobierz dokument

strzałka do góry